CAO eisenprogramma

Eisenbundel CAO 2018-2019
Aan de directies van TBE BASF Antwerpen,
Als vakbonden zijn we tot volgende kadertekst gekomen, onderverdeeld in 4 thema’s: inkomsten, tewerkstelling, sociale voordelen/welzijn en administratieve vereenvoudiging.
 
Inkomsten
Op het vlak van inkomstenverbetering willen we een substantiële, recurrente loonsverhoging voor iedereen. Verhogen en uitbreiden van de barema’s is voor ons een evidentie. Gezien het succes van het DGB-budget, waar we de keuze hebben tussen geld en verlof, willen we dit verder uitbreiden en dit zonder discriminatie van arbeidsregimes (deeltijdsen, brandweer, …). Tevens willen we nog andere keuzemogelijkheden mogelijk maken.
Een actualisering van de wachtvergoeding en een compensatie voor het werken op brugdagen is voor ons noodzakelijk.
 
Tewerkstelling
We waarderen de extra inspanning rond de P-pool. We zien echter heel wat diensten/ploegen met structurele problemen. De shiftfactor moet verhoogd worden om alle afwezigheden vlotter op te vangen. De shiftverplegers lopen een regime dat nauwelijks functioneert en het fabriekstoezicht loopt continue tegen haar eigen grenzen aan (cfr. Poort 15, poort1 …) en kan niet meer ‘draaien’ zonder externen. Een extra I-poolmedewerker is noodzakelijk en een uitbreiding van de SIRA-studenten is meer dan wenselijk.
 
Sociale voordelen/welzijn
“Glijtijd” is ondertussen al enige jaren in voege en een groot succes. We wensen daarom nog verdere verbeteringen én een uitbreiding naar onze shiftmedewerkers. Thuiswerk is al een beetje ingeburgerd, doch enkel voor de “happy few”.
Een mobiliteitsvergoeding voor woon-werkverkeer is actueel en we willen dit bij ons gerealiseerd zien. Een uitbreiding van klein verlet (gaan samenwonen, DFR, …) lijkt ons zinvol.
We wensen onze hospitalisatieverzekering uit te breiden met een “Hospi4life”.
In het kader van een langere loopbaan moet iedere medewerker 80% kunnen werken met behoud van zijn/haar functie.
 
Administratieve vereenvoudiging
Betreffende de gelijkschakeling van de statuten moeten we nog werk maken van:
Telefoon- en wachtvergoedingen, 40 uur shift op 13e maand en vrijstellingen per 10 gewerkte jaren.
Voor de verschillende shiftsystemen willen we de geglobaliseerde shiftpremie toepassen op FJV, 13e maand en DGB.

Aan de directies van de TBE,
We merken dat onze mandaatdragers in toenemende mate moeilijkheden ondervinden bij het uitoefenen van hun mandaat. Uren die gebruikt worden ter voorbereiding van de CAO, commissies en/of werkgroepen komen niet in aanmerking als syndicaal-, CPBw- of OR-werk.
De input van onze gemandateerden is essentieel voor een goed sociaal overleg.
 
Heel wat vergaderingen worden ”last minute” verschoven of ingepland, waardoor onze gemandateerden op hun werkplek in de problemen komen.
Vooral shiftafgevaardigden dienen lang op voorhand afspraken te maken met hun collega’s omtrent aan- en afwezigheden.
 
Vooraleer de CAO-gesprekken aan te vatten, verwachten we duidelijkheid én engagementen over boven- én onderstaande thema’s.
 
• Glijtijd is voor alle dag-medewerkers ingevoerd.
Vandaag stellen we echter vast dat de randvoorwaarden van sommige diensten onrealistisch zijn, tevens zijn deze onvoldoende besproken met de vakbonden.
 
• Thuiswerk is niet toegankelijk voor alle medewerkers.
Het is niet correct te moeten afhangen van de “goodwill” van de chef. Het effect van “willekeur” stoot op kritiek en komt de motivatie van de medewerkers niet ten goede.
 
• Wanneer de FJV (forfaitaire jaarvergoeding) omgezet wordt in tijd en een medewerker kan deze dagen door omstandigheden in de loop van het jaar toch niet opnemen, dan is de medewerker zowel de dagen als de vergoeding kwijt?
 
• De I-pool werd tijdens de laatste onderhandelingen niet voorgesteld als een dag-pool, hiervan is in de CAO-tekst overigens geen gewag gemaakt. Voor ons is het evident dat poolmedewerkers hetzelfde regime volgen als hun collega’s.
 
• We zijn niet geland wat “functieclassificatie” betreft. Nochtans staat een correcte verloning voor fair en respectvol omgaan met medewerkers. Wij vragen evenals heel wat medewerkers duidelijkheid.
Een lagere inschaling t.o.v. vroeger verdient minstens een verklaring. Onrechtvaardigheden dienen in een open debat bekeken en opgelost te worden.
 
• Behoud van loon/wedde bij functieverlaging. We willen een correcte toepassing van de gemaakte CAO-afspraken (GT 7.4.1).