CAO nieuws

 

De resultaten van de stemming (referendum 19-23 februari) zijn:

Aantal uitgebrachte stemmen 1.612

Akkoord 1.056

Niet akkoord 554

Ongeldig 2

Blanco 0

Dat betekent dat de CAO met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 in werking treedt.

CAO 2018-2019 

De elementen van dit akkoord zijn als volgt:

1) Koopkracht voor alle medewerkers

- 01/01/2018:

  1. verhoging van het toepasselijke barema, forfaitaire maandvergoeding en forfaitaire jaarvergoeding met 1,1%
    b. eenmalige brutopremie van 500 euro + van toepassing zijnde shiftpremie (cfr. de modaliteiten van de forfaitaire jaarvergoeding)

- 01/01/2019:

  1. verhoging van het toepasselijke barema, forfaitaire maandvergoeding en forfaitaire jaarvergoeding met 1%
    b. individuele keuze voor elke medewerker tussen:

recurrente verhoging van de forfaitaire jaarvergoeding met 1.000 euro bruto + van toepassing zijnde shiftpremie
OF
een mobiliteitsvergoeding woon-werk voor alle vervoersmodi (concept en details tijdens toelichting)

2) Shift: + 16u demografiebudget (voltijdse basis)

Voor alle shiftmedewerkers, ongeacht het shiftstelsel, met uitwerking van een opnamemogelijkheid voor diensten met een specifiek shiftstelsel:

+8u bijkomend demografiebudget met bestaande modaliteiten keuze tijd-geld per 01/01/2018
+8u bijkomend demografiebudget met bestaande modaliteiten keuze tijd-geld per 01/01/2019

3) Dagdienst: aangepaste modaliteit glijtijd, occasioneel thuiswerk en overheveling 8u eindejaarspremie naar demografiebudget

- De mogelijkheid om maximaal 24 keer op jaarbasis (i.p.v. 2 keer per maand) de arbeidstijd om 14u te beëindigen door aanwending van glijtijd van 14u t.e.m. 14.45u voor zover de arbeidsorganisatie het toelaat;
- De mogelijkheid tot combinatie van een halve dag occasioneel thuiswerk en een halve dag verlof;
- De verhoging van het demografiebudget met 8 uur met omzettingsmogelijkheid in tijd door overheveling van 8 uur uit de eindejaarspremie vanaf 2018.

4) Tewerkstelling en arbeidsorganisatie

- Werken op brugdagen in specifieke diensten: invoering van een premie van 75 euro vanaf 01/01/2018 (te indexeren vanaf 2019)
- Verlenging SIRA-engagement met toevoeging van 1 SIRA-leerling door INOVYN Belgium NV voor de periode 2018-2019

5) Eindeloopbaanregelingen

Verlenging van de bestaande SWT-regelingen conform de sector-CAO’s.

6) Werkzekerheid

De werkzekerheidsclausule wordt met 2 jaar verlengd, d.i. tot en met 2022.

Het volledige voorstel zal worden toegelicht vanaf woensdag 31/01 t.e.m. 09/02 en voorgelegd aan de medewerkers via een referendum van maandag 19/02 t.e.m. vrijdag 23/02 (telkens van 4u-11u en van 12u-16u).

 

De directies en vakbonden van de TBE site BASF Antwerpen